Gmina Kadzidło

Dotknij palcem lub najedź myszką i kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

 

- Wójt Gminy

- Sekretarz Gminy

- Sekretariat

- Sala obrad

- Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu

- Dowody osobiste
- Ewidencja ludności – zameldowanie / wymeldowanie
- Kasa
- Gospodarka odpadami komunalnymi, składanie deklaracji na odbiór odpadów
- Szkody rolnicze, obsługa rady gminy
- Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, nadanie numerów domów, nadanie nazw ulicom, decyzje środowiskowe, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego
- Działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, organizacje pozarządowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Kierownik referatu podatkowego
- Podatek od środków transportu, podatek rolny i od nieruchomości, zwrot akcyzy
- Kierownik referatu inwestycyjnego, drogownictwo, inwestycje oświatowe
- Drogownictwo
- Zezwolenie na wycinkę drzew, zajęcie pasa drogowego
- Inwestycje, wodociągi i kanalizacja
- Programy środowiskowe – dotacje, bezdomne zwierzęta, oświetlenie ulic
- Radca prawny
- Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- Skarbnik Gminy
- Księgowość
- Kadry
- Ochrona przeciwpożarowa, sprawy obronne i wojskowe, ochrona danych osobowych
- Informatyk
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- Sekretariat OPS
- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
- Księgowość OPS
- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Zadania z zakresu obsługi szkół (m.in. Stypendia socjalne)
- Księgowość ZOSiP
- Kadry i płace ZOSiP

         Gmina Kadzidło 2023