Powrót do strony głównejPROJEKT "ASI"


"REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI" (PROJEKT ASI)Urząd Gminy Kadzidło brał udział w projekcie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)".

Projekt ASI realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI to wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego działająca na poziomach gmin, powiatów i województwa. Do Projektu przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość projektu wyniosła 98 262 268 zł, z czego 80% to dofinansowanie z funduszy europejskich. Miejscem realizacji Projektu ASI było terytorium województwa mazowieckiego.

Celem strategicznym projektu było wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbyła się poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Realizacja projektu stworzyła warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawniła kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt miał istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja poparta została przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu zostały opracowane i udostępnione usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych.

Elektroniczne usługi, będące rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne im towarzyszące, realizowane były w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2024